תקנון ותנאי שירות הורדת תכני סאונד ותכני גרפיקה מהסדרה פיני 2  

                                     לטלפונים סלולאריים

 

הגדרות כלליות ותיאור השירות

השירות המוצע הינו שירות במסגרתו יתאפשר לגולשי אתר ynet מבית ידיעות אינטרנט (להלן  "אתר ynet" ) באמצעות ספקית השירות והתשתית הטכנולוגית ומפעילתו,יוניסל פתרונות סלולאריים מתקדמים בע"מ (להלן "יוניסל" ושניהם ביחד יקראו גם "החברות") במסגרתו יוכלו גולשי אתר ynet (להלן "המשתמש") להוריד בתשלום למכשירי הטלפון הסלולארי שברשותם, תכני סאונד הכוללים רינגטונים וסמטונים וכן תכני גרפיקה הכוללים טפטים ותמונות מהסדרה  (להלן "התכנים") מתוך הסדרה האינטרנטית המשודרת באתר ynet, פיני 2 (להלן "השירות") באופן בתנאים ובמגבלות כפי שיפורטו בתקנון זה.  השירות פועל ברשתות סלקום, פלאפון ופרטנר ומירס (כל אחד: "המפעיל הסלולרי" וביחד: "המפעילים הסלולריים"). מסלולי השירות שונים בין המפעילים הסלולארים השונים והכל בכפוף למפורט להלן. השימוש בשירות כפוף לתנאי התקנון. חשוב להקפיד ולעיין בתקנון מאחר וההצטרפות לשירות מעידה על אישור תקנון זה והסכמה לתנאיו, וכן לתנאי השימוש של אתר  Ynetבמלואן וכלשונן, כפי שיפורט בתקנון זה (להלן "התקנון"). מובהר כי אין בתקנון זה בכדי לגרוע מתנאי השימוש של אתר Ynet, ובכל מקרה של סתירה ביניהם יגברו הוראות תקנון זה.
כל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה הינה לנשים ולגברים כאחד.

התקנון עצמו ותנאיו מצויים באתר והינם חובה לעיון והסכמה ע"י הלקוחות המעוניינים להצטרף ליהנות משירותי האתר המלאים. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש בשירות לכל מטרה שהיא. החברות שומרות לעצמן את הזכות לעדכן תקנון זה מעת לעת, לפי שיקול דעתן הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ללא צורך בהודעה מוקדמת או קבלת הסכמת הלקוח, וללקוח לא תהיה טענה בעניין. על אף האמור, החברות תפעלנה ככל האפשר לעדכן אותך, באמצעות פרסום באתר, על שינויים שיחולו בתנאי שימוש אלה  .

 

ההשתתפות בשירות כפי שיפורט להלן  פתוחה בפני כל תושב מדינת ישראל בעל מכשיר סלולארי הקשור בהסכם רט"ן (רדיו טלפון נייד) עם אחת מהמפעילות הסלולאריות (להלן: "המפעילות הסלולאריות") ו/או המחזיק במכשיר סלולארי כדין (ובהסכמת בעל המכשיר), אשר אינו חסום לקבלת שירותי תוכן, ובכפוף לכך, שהמכשיר הסלולרי מאפשר את צריכת השירות המבוקש (להלן: "הלקוח").

יודגש, כי במידה ומכשיר הלקוח הוגבל ו/או נחסם לקבלת שירותי תוכן אצל המפעילות הסלולאריות לא תהא באפשרותו לקחת חלק בשירותי החברות.

עוד יובהר בפרט כי לקוח במנוי Prepaid (משולם מראש) יוכל לקבל את ההודעות כל זמן שלזכותו זקופה יתרה מספקת לחיוב עבור ההודעה המתקבלת במכשירו.

 

לקוחות אשר גילם אינו עולה על  18 נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים שלהם בדבר הוראות תקנון זה וכן לקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא במסגרת האתר.  כנ"ל לגביי לקוחות שאינם בעלי המכשיר (שייכות של חברה או עסק) נדרשים ליידע את בעלי הקו.

 

למען הסר כל ספק, החברות לא אחראיות בכל צורה  ואופן שהוא למגבלה שבעטייה תוגבל האפשרות לצורך את השירות, אשר נובעות מסיבות טכניות לרבות מסיבות הקשורות במפעילות הסלולאריות ובפעולות שעל המנוי ו/או החברות הסלולאריות לבצע ו/או לאשר על מנת לצרוך את השירות.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל השימוש בשירות מותנה בתמיכת המכשיר בו הינך משתמש מעת לעת.

במידה ואינך הבעלים הרשום של קו הטלפון הסלולרי לגביו מתבקש השירות, הרי שהינך מצהיר ומתחייב בזאת כלפי החברות, כי הצטרפותך לשירות לרבות החיוב בתשלום בגין השירות, הינה על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של קו הטלפון עבורו יינתן השירות כאמור, וכי הינך מתחייב לשאת באופן בלעדי באחריות לרישום ולשימוש בשירות וכי תשפה את החברות בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים הרשום של קו הטלפון לגביו התבקש השירות. כל מקום בו הוראות התקנון מתייחסות לבעל המנוי הסלולרי ו/או למשתמש הכוונה היא גם למחזיק בטלפון סלולרי שקיבל את אישורו והסכמתו של הבעלים הרשום כאמור לעיל בסעיף זה וגם לבעלים הרשום.

שים לב, ייתכן ששימוש בשירות במכשירים שונים יתומחר/ ייתמך באופן שונה. בירור אם השירות נתמך/ אינו נתמך במכשירך ו/או בירור בנוגע לאופן התמיכה ו/או בקשה לביטול השירות כתוצאה מכך, הינם באחריותך.

 

השימוש וצריכת השירות

 

בדף השירות כפי שיוצג בעמוד האינטרנט של סדרת האינטרנט פיני באתר ynet ו/או בכל מקום אחר שיוצג דף השירות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ידיעות אינטרנט, יפורטו ויוצגו תכני הסאונד ותכני הגרפיקה כמפורט לעיל אשר יוצעו למשתמש במסגרת השירות.

מתחת לכל תוכן ותוכן יצויין קוד ייחודי לזיהוי התוכן אשר ברצון המשתמש לצרוך (להלן "הקוד").

 למען הסר ספק החברות שומרות לעצמן את הזכות מלאה לעדכן ולשנות את התכנים בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי.

המשתמש יתבקש לשלוח את מספר הקוד הרלבנטי כמפורט לעיל, באמצעות הודעת טקסט למספר 5335 או לכל מספר אחר כפי שיפורסם במקום הרלבנטי לכך באתר ynet (להלן "הודעת הטקסט") מעת לעת ככל שיהא צורך.

לאחר שליחת הודעת הטקסט כמפורט לעיל  ולא יאוחר מ – 72 שעות ממועד שליחת הודעת הטקסט ע"י המשתמש והכל בכפוף לכל מגבלה ו/או עיכוב של המפעילים הסלולאריים, יקבל המשתמש בחוזר הודעת תמונה (MMS) בהתייחס לתכני הגרפיקה , או באמצעות טכנולוגיית Wap Download או בכל טכנלוגיה אחרת שיאפשרו המפעילים הסלולאריים מעת לעת ובהתייחס לתכני הסאונד ובהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של החברות, למכשיר הטלפון הסלולארי שברשותו.

לאחר קבלת התוכן המבוקש כמפורט לעיל יש ויצטרך המשתמש לפעול בהתאם להוראות אשר יפורטו בפניו לצורך התקנת השירות והשימוש בתוכן שנצרך.

יובהר בזאת כי השימוש בשירות הינו בכפוף לתנאי השימוש המפורטים לעיל ובכפוף לכל דין וכי הובהר לו מפורשות כי השירות והמידע הכלולים בו מוצעים כפי שהם (AS IS) וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין התכנים לרבות אופיים ו/או טיבם ו/או איכותם ו/או אורכם וכיוצ"ב.

 

 

עלות השירות

 

השירות הינו שירות בתשלום ויינתן בכפוף לתעריפי השירות כפי שהם מתפרסמים באתר ynet וכפי שיעודכנו מעת לעת בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של החברות.

 

עלות השרות הוא 7₪, כולל מע"מ להודעה (להלן "התשלום") לכל תוכן אשר יצרוך המשתמש במסגרת השירות. למען הסר ספק מובהר כי התשלום הינו פר תוכן קרי כל תוכן גרפי (תמונה) ו/או כל תוכן סאונד (רינגטון , סמטון) אשר יצרוך המשתמש, יתומכר באופן יחידני ופרטני בעלות השירות (בתשלום) כמפורט לעיל.

 

מובהר בזאת כי התשלום אינו כולל תעריפים ותשלום בגין שליחת הודעות הטקסט ו/או תעריך בגין גלישה מהמכשיר הסלולארי ו/או כל תשלום אחר למפעילות הסלולאריות ו/או למי למטעמן  אשר יחוייב בהתאם להסכם הרט"ן ו/או כל הסכם אחר שבין המשתמש לבין המפעיל הסלולארי  ו/או לצדדים שלישיים שאינם קשורים בחברות והעניין הינו במסגרת מערכת היחסים שבין המשתמש לבין החברות הנ"ל.  המשתמש מסכים ומאשר בזאת כי הינו מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה כלפי החברות ו/או מי מטעמן.

 

עוד מובהר כי גם אם יחזיק במכשיר הסלולארי צד ג' המשתמש יהיה חייב כלפי החברות לשאת בתשלום עבור השירות.  

למוטב לציין, כי במידה שהמכשיר הסלולארי של המשתמש כבוי ו/או נמצא מחוץ לאזור הכיסוי ו/או זיכרון ההודעות במכשיר הסלולארי מלא ו/או הטלפון נחסם מקבלת שירותי תוכן ו/או גורם טכני אחר מונע מהמשתמש את קבלת השירותים, הרי שהחברות לא תהיינה אחראיות בשום צורה ואופן לפקח על קבלת השירותים הנ"ל על ידי המשתמש.

למותר  לציין, כי במידה שהמכשיר הסלולארי של הלקוח כבוי ו/או נמצא מחוץ לאזור הכיסוי ו/או זיכרון ההודעות במכשיר הסלולארי מלא ו/או הטלפון נחסם מקבלת שירותי תוכן ו/או גורם טכני אחר מונע מהלקוח את קבלת השירותים, הרי שהחברות לא תהיינה אחראית בשום צורה ואופן לפקח על קבלת השירותים הנ"ל על ידי הלקוח ולא יהא בכך בכדי לגרוע מחיוב הלקוח בתשלום בגין השירות .

למען הסר ספק יובהר, כי במקרה בו ארעה תקלה, מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, ברשת התקשורת, ו/או ברשת המחשבים ו/או ברשת החשמל, שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על התנהלותו התקינה של מערכת יוניסל  ו/או על התנהלותה התקינה בקשר עם משלוח הודעות ה-sms ו/או התכנים בכל אופן שהוא, ו/או כדי למנוע מלעשות שימוש במערכת, לא תהא למשתמשים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מי החברות ו/או כלפי מי מטעמן. החברות ו/או מי מטעמן לא תשאנה ולא תידרש לשאת ולא תשפה ולא תידרש לשפות משתמש כלשהו, בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו כתוצאה מצריכת השירות.

מובהר בזאת כי החיוב עבור התכנים יתבצע כאמור בעבור כל תוכן אשר נדרש ע"י המשתמש, בין אם התקבל בפועל ע"י המשתמש ובין אם הקישור (LINK) להורדת התוכן התקבל ע"י המשתמש ואף אם המשתמש לא השתמש בפועל בקישור לשם הורדת התוכן למכשירו. כמפורט לעיל מובהר בזאת כי במקרה של הזמנת התוכן למכשיר סלולארי שאינו נתמך בשירות תחוייב בתשלום מלא.

 

לאור טבעו של המוצר, ברגע שתוכן הורד או נשלח אל המשתמש, לא ניתן להשיבו ואין כל זכות ביטול או חזרה לגביו.

החברות רשאיות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לגבות תמורה ו/או להעלות תעריפים ו/או לשנות את מנגנון החיוב בגין השירות, לכלל המשתמשים ו/או לחלקם, בכל עת, תוך מתן הודעה מוקדמת למשתמשים. החיוב בעבור השירות יבוצע בחשבון הטלפון הסלולרי החודשי. אופן הצגת החיוב בגין השירות בחשבון ייקבע על ידי המפעיל הסלולרי. לקוחות סלקום Talkman, orange BigTalk, פלאפון-IZI ומירס Pre-Paid יחויבו באמצעות חיוב כרטיס ה Pre-paid אשר ברשותם. השימוש בשירות לאחר גמר יתרת תקציב כרטיס ה Pre-paid הינו בהתאם למדיניות המפעיל הסלולרי הרלוונטי. יתכן ושימוש כאמור יגרום ליתרת חובה, אשר תעמוד לחובת כרטיס ה Pre-Paid ותגרע מיתרת הזכות עם הטענת כרטיס Pre-Paid נוסף.

החברות רשאיות לסיים את אספת השירות ו/או לשנותו, מעת לעת, וזאת ללא צורך בהודעה מראש למשתמש.

מהי אחריות החברות לגבי השירות?

אחריות לגבי התכנים:
המנוי מאשר כי הובהר לו מפורשות, כי השירות והמידע הכלול בו מוצעים לו כפי שהם"AS IS".  וכי לא תהיה למנוי כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברות בגין התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, או התאמתם לצרכי המשתמש.

כל שימוש באתר ו/או בשירות ו/או בתכנים שבאתר, שאינו מותר במפורש על פי תנאים אלו, אסור. אינך רשאי להשתמש באתר, בשירות, בתכני האתר לכל מטרה בלתי חוקית ו/או באופן בלתי חוקי.

 

בנסיבות בהן המשתמש עשה או עושה שימוש האסור לפי תקנון זה ו/או שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים ו/או למשתמשים אחרים ו/או באופן המהווה עוולה אזרחית ו/או פלילית ו/או באופן המעורר חשד סביר ו/או המשתמש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתנאי השימוש ו/או בתקנון, תהינה החברות רשאיות לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים למשתמש ללא צורך בהודעה מוקדמת. אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי שימוש אלה. כל שימוש של המשתמש בשירות ובתכנים, בניגוד להוראות החברות ו/או בניגוד לתנאי שימוש אלה ו/או בניגוד להוראות כל דין, יזכה את החברות ו/או צדדים שלישיים בעלי זכויות בשירותים ובתכנים לפי העניין, בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים בתקנון זה כלפי המשתמש, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות החברות ו/או צדדים שלישים בעלי זכויות בשירותים ובתכנים על פי כל דין.

הנך אחראי לכל נזק ישיר, או עקיף, אשר ייגרם לחברות, ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהפרת הוראות תנאי השירות והוראות תקנון זה  כולן או חלקן, לרבות נזקים שיגרמו כתוצאה משימוש ביישומים ו/או בתכני השירות בדרך שאינה מותרת על פי תנאי שירות אלו או על פי כל דין. הנך מתחייב לשפות את החברות בגין כל חיוב או תשלום שהחברות תיאלצנה לשלמו עקב נזקים כאמור, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין.

החברות  תפעלנה כמיטב יכולתן על מנת להעביר את התכנים  ואת התכנים השיווקיים במידה ויהיה, לפי העניין, (להלן ביחד "המידע") בצורה נכונה ומדויקת ככל הניתן, ואולם ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין החברות  אחראיות לתוכן, אמיתות ונכונות המידע עצמו. המנוי מצהיר כי ידוע לו כי אין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתוכן המידע ו/או בדרך העברתו. בשים לב לאמור לעיל המנוי פוטר בזה את החברות , מנהליהן, עובדיהן, והפועלים מכוחן, בשמן ומטעמן מכל אחריות לכל ליקוי או שגיאה במידע, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בדרך העברתו, או בתוכנו של המידע ולכל אובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שייגרם, במישרין או בעקיפין, תוך כדי או כתוצאה מתוכן המידע או מדרך העברתו וזאת מכח כל דין ו/או הסכם.
למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי החברות , מנהליהן, עובדיהן והפועלים מכוחן, בשמן ומטעמן לא יהיו אחראים לכל טעות, ליקוי, תקלה, או שיבוש הנובעים ממעשים או מחדלים של החברות  ו/או של עובדיהן ו/או של הפועלים בשמן ומטעמן.
מובהר בזאת כי אין לבצע כל עסקה או לקבל כל החלטה בהסתמך על המידע הניתן במסגרת השירות מבלי לוודא את נכונות המידע הניתן במסגרת השירות אצל הגורמים המוסמכים למוסרו, וכל העושה כן עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. מובהר ומוסכם כי כל שימוש במידע הניתן במסגרת השירות טעון בדיקה ואימות נוספים על ידי המנוי ויעשה על אחריותו בלבד. כמו כן מצהיר המנוי, כי ידוע לו שהשירות הניתן איננו - ואף אינו מתיימר להיות - משום המלצה ו/או חוות דעת באשר לתוכן המידע המועבר, אמיתותו או מהימנותו.
החברות  תפעלנה כמיטב יכולתן על מנת להעביר את התכנים במהירות וקרוב ככל שניתן לזמן אמת, אולם יודגש כי יתכן שהמידע יגיע בשיהוי והשירות ניתן בידיעה ובהסכמה לכך.

אחריות לגבי העברת התכנים באמצעות SMS:

מובהר בזאת כי  התכנים יועברו למשתמש בטכנולוגיה המושתת  והמבוססת על הרשתות הסלולריות ובהתאם לכל טכנולוגיה אחרת שיאפשרו המפעילים הסלולריים מעת לעת. כל הטכנולוגיות הנ"ל נשענות, בין השאר, על זמינותן, תקינותן ושרידותן של רשת האינטרנט ורשת התקשורת הסלולרית של המפעילים הסלולריים השונים, אשר בחלק מן האזורים במדינת ישראל אינה מלאה ורציפה. החברות, עובדיה וכל הבאים מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק, לרבות נזק מיוחד, תוצאתי או עקיף, שנגרם עקב אי אספקת שירותי רט"ן, הגבלת שירותי רט"ן, השהייתם, ניתוקם או הפסקתם, לרבות עקב טעות במתן שירות רט"ן, טעות במסר בזק, או השמטה ממנו, אי מסירת מסר בזק או איחור במסירתו. מובהר כי השירות ניתן בכפוף ובנוסף לאמור בהסכם הרט"ן ומבלי לגרוע מהאמור בו. לפיכך המשתמש לא יוכל לבוא בכל טענה כלפי החברות ביחס לאובדן, הפסד או נזק, בגין טעות ו/או תקלה ו/או כשל טכני או אחר בהעברת התכנים ו/או בתוכנם ו/או במועד העברתם.

המפעילים הסלולריים:

המפעיל הסלולרי אינו נושא באחריות כלשהי בקשר עם השירות החברות וכל הקשור בו, ולרבות לעניין התכנים שימסרו במסגרת השירות, אופן איסופם, השגתם ועריכתם וקביעת הסכומים שיגבו מהמנויים, כלפי המנוי ו/או צד שלישי כלשהו, ולרבות לכל תקלה ו/או הפרעה מסוג כלשהו בתפעול השירות, ו/או במערכות המפעיל הסלולרי ו/או ברשת הרט"ן, והמפעיל הסלולרי משמש אך ורק כמתווך להעברת הודעות ה- SMS לציוד הקצה, בכפוף לתנאי הסכם הרט"ן שבין המנוי למפעיל הסלולרי, תנאי השירות, מגבלות המכשיר הסלולרי, ומגבלות הרשת הסלולרית.

המפעיל הסלולרי רשאי לנתק מהשירות כל מנוי שלא עומד בהתחייבויותיו כלפי המפעיל הסלולרי, בהתאם להסכם הרט"ן, כמו גם מנוי שביקש להיחסם מקבלת שירותי תוכן / או הודעות SMS כלשהן או להתנתק מהשירות, מכל סיבה אחרת.

המנוי מחויב לדווח  לחברות ולמפעיל הסלולרי בכל מקרה של הפסקת שירותי הרט"ן, במקרה בו המכשיר הסלולרי חדל לתמוך בקבלת הודעות SMS, ובמקרה של אובדן, גניבה או העברת בעלות בו. במקרה כאמור יחדלו החברות מלשלוח הודעות SMS אל מכשיר הרט"ן הנ"ל.

בנוסף לאמור לעיל ולהלן לעניין זכויותיו והעדר אחריותו של המפעיל הסלולרי על היחסים שבין המנוי לבין המפעיל הסלולרי, לרבות לעניין הסרת אחריות המפעיל הסלולרי, ימשיכו לחול הוראות הסכם הרט"ן שבין המנוי למפעיל הסלולרי.

 

 

אבטחת מידע ופרטיות

החברות תנקוטנה בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי המשתמש, עם זאת החברות אינן יכולות לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך החברות, מנהליהן, עובדיהן וכל הפועלים מטעמן לא יישאו בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתם.

החברות, מנהליהן, עובדיהן וכל הפועלים מטעמן וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים והתכנים לא יישאו באחריות כלשהי לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן כלשהם, ישירים עקיפים או תוצאתיים, שיגרמו או העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מפריצה ו/או חדירה בלתי מורשים למערכותיהן של החברות.

למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל מידע שנאסף אודות המשתמש במהלך הגלישה, ייאגרו במאגרי המידע של החברות. ברישומו לאתר ושימוש בו המשתמש מאשר לחברות לאגור מידע כאמור.

מעבר לשימוש הנ"ל החברות מתחייבות שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתך. אולם, החברות שומרות לעצמן את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודות המשתמש או אודות השימוש של המשתמש בשירות, ללא מתן הודעה מוקדמת למשתמש וללא קבלת הסכמה מהמשתמש, בהתקיים אחד ו/או יותר מהמקרים הבאים: 1) לצורך ציות לדרישות הדין ו/או על מנת למלא אחר צו של בית משפט/רשות מוסמכת; 2) להגן על זכויותיהן של החברות ו/או מי מטעמן ו/או צדדים שלישיים; 3) לאכוף את תנאי שימוש אלו. במידה ותחשופנה החברות מידע אישי אודות המשתמש, תעשנה החברות את כל המאמצים שביכולתן לעשות זאת תוך שמירה על פרטיותו של המשתמש ככל שניתן בנסיבות העניין.

החברות נוקטות באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, החברות לא תהיינה אחראיות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

החברות תהיינה רשאיות להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו"ב) במטרה לשפר את פעילות המערכות והשירותים המוצעים בהן, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.

הרשמה לשירות מהווה הסכמה מפורשת מצד המשתמש לקבלת דברי פרסומת מאת החברות בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס"ח–2008 (להלן: "חוק הספאם"). המשתמש יהא רשאי בכל עת לבטל את קבלת דברי הפרסומת באמצעות פניה לחברות בכתובת הדואר האלקטרוני support@unicell.co.il  באמצעות פניה לשירות הלקוחות בטלפון 03-5614614 (בימים א'-ה' בשעות   09:00 ועד 18:00. מבלי לגרוע מהאמור  ידוע לך והנך מסכים ומאשר קבלת מידע שיווקי הכולל הצעות ופרסומות שיווקיות ו/או מסחריות שונות מהחברות ו/או  מספקיה, מעת לעת, בכל אמצעי תקשורת, לרבות למכשירך, למייל, לחשבונית  וכיוצ"ב, והכל בכפוף לכל דין.

לצורך קבלת השירות המנוי מצהיר

·         כי הוא מסכים ומאשר שהשירות הניתן הנו לשימושו האישי בלבד וכי לא ישתמש בו למטרות עסקיות או מסחריות.

 

·         כי הוא מסכים ומאשר את מדיניות הגנת הפרטיות של החברות כמפורט בתקנון זה והשימוש אותו תעשנה בפרטים הנמסרים על ידו במסגרת הצטרפותו לשירות ו/או בדפוסי השימוש שלו בשירות ו/או מיקומו, כמפורט לעיל.

·         כי הוא מודע למגבלותיה של רשת האינטרנט בנושא של אבטחת המידע העובר בה ומשחרר את החברות ואת סיטינט מכל אחריות בעניין זה.

·         כי הובא לידיעתו כל מידע הדרוש לשם שימושו בשירות.

·         כי הוא מתחייב לא להשתמש בשירות כל שימוש אשר אינו בהתאם לכל דין ו/או אינו בהתאם למסמך זה.

·         כי הוא מתחייב לא להשתמש בשירות באופן הפוגע ו/או משבש פעולתן של מערכות מחשב ו/או מחשבים.

·         כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברות על פי כל דין, במקרים בהם החברות תחשושנה כי השימוש שלו בשירות אינו עולה בקנה אחד עם הוראות הסכם זה ו/או כל דין, תהינה החברות רשאיות להתחקות אחר השימוש אותו יעשה בשירות, למנוע ממנו גישה לשירות, להעביר את פרטי ו/או דפוסי התנהגותו בשירות לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתן של החברות, כי הינם נפגעים מפעילותו המפרה כאמור וכן כל פעולה אחרת אשר החברות תמצאנה לנכון, והכל בכפוף לכל דין.

·         כי הוא נותן בזאת את הסכמתו לכך כי החברות תהיינה רשאיות לגבות ממנו, באמצעות המפעיל הסלולרי, את הסכומים המגיעים להן בקשר עם השירות. חיוב זה יבוצע במסגרת חשבון הרט"ן התקופתי בו המנוי מחויב כלפי המפעיל הסלולרי ובאמצעות כרטיס האשראי שלו ו/או חשבון הבנק שלו, שאת פרטיהם מסר למפעיל הסלולרי והמופיעים בהסכם למתן שירותי רט"ן עליו חתם, או כפי שישונו על ידו בעתיד - אם ישונו. על גבית הסכומים המגיעים לחברות כאמור יחולו הכללים עליהם חתם המנוי בהסכם למתן שירותי רט"ן, בשינויים המחויבים.

מוקד שירות לקוחות

לצורך תמיכה בצורכי ו/או משתמשי השירות, יופעל מוקד שירות לקוחות לתמיכה בשירות, ועל המנוי לפנות למוקד האמור בכל בעיה ו/או תקלה בשירות. כל הסתייגות מתשלום תוגש לא יאוחר מתוך 30 יום מקבלת חשבונית החיוב על ידי המנוי. הפניה למוקד תהיה באמצעות הודעת דואר אלקטרוני לכתובת support@unicell.co.il  . בפניה למוקד יציין המנוי את מס' הטלפון הסלולרי במסגרתו נדרש השירות. מנוי ששלח הודעת דואר אלקטרוני יקבל מענה תוך 3 ימי עסקים מיום משלוח ההודעה. בנוסף, מנויי השירות יוכלו לפנות למוקד טלפוני במחלקת שירות הלקוחות בטלפון 03-5614614 ( בימים א' – ה' בשעות 9:00 -  18:00  ).

זכויות קניין רוחני

המנויים מצהירים כי התוכנה, המידע והסודות המסחריים והתיעוד הקשור בשירות הם קניינן של יוניסל  ו/או  ידיעות אינטרנט לפי העניין. מוצהר בזאת כי אין המנוי רשאי לעשות כל שימוש בזכויות השייכות למי מהחברות ו/או לצד ג' כלשהו לרבות זכויות יוצרים, סימנים מסחריים ופטנטים הנחשפים במהלך השירות.

התכנים הכלולים בשירות מוגנים בזכויות יוצרים ובזכויות קניין רוחני אחרות, של ידיעות אינטרנט או של בעלי זכויות ו/או מורשים מטעמם שהעניקו לידיעות אינטרנט הרשאות מתאימות לשימוש בתכנים. אסור להפיץ, לשנות, לערוך, להעתיק, להשכיר, באופן זמני או קבוע את התכנים או חלקם. השימוש בשירות ובתכני השירות מוגבל לשימוש אישי ופרטי בלבד של המנוי לשירות ואינו ניתן להעברה. כל שימוש מסחרי ו/או אחר בשירות ו/או בתכנים מהשירות ו/או שימוש שיש בו כדי לפגוע בזכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני אחרות אסור.

סימני המסחר של ידיעות אינטרנט ו/או Ynet הם קניינה הבלעדי של ידיעות אינטרנט. כל הסימנים האחרים שבאתר הם סימני מסחר / קניינים של ידיעות אינטרנט ו/או בעליהם, לפי העניין. כל זכויות הבעלות לרבות זכויות הקניין הרוחני, באתר ובשירות, לרבות בעיצוב היישומים שבעזרתם מתבצע השימוש, וכן  בכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, וטקסט וכל חומר אחר הכלול באתר (למעט תכנים של צדדים שלישיים), הינן רכושם הבלעדי של ידיעות אינרטנט  ו/או של צדדים שלישיים, ויוותרו בבעלותם המלאה בכל עת.

למעט לשימושך הפרטי, אינך רשאי להעתיק, להעביר, להפיץ או לאחסן תוכנו של האתר ו/או השירות באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, ללא הסכמת ידיעות אינטרנט מראש ובכתב. הסכם זה מעניק לך אך ורק הרשאה להשתמש באתר ובשירות.

עדכון תנאים ותעריפים

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברות רשאיות לעדכן את תנאי השירות ותעריפיו וכן להפסיק את מתן השירות בכל עת, לפי שיקול דעתה.

לקבלת מידע ופרטים נוספים ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות במייל support@unicell.co.il . לפניה בנושא תקלות יש לפנות למספר 03-5614614

 

התיישנות

בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958, וכחוזה נפרד בכתב, מוסכם בזאת על תקופת התיישנות מוסכמת של 18 (שמונה עשרה) חודשים מהמועד שבו בוצע לראשונה החיוב נשוא פניית המשתמש, כמועד סופי שבו יוכל המשתמש להפנות אל מי מהחברות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. המשתמש מתחייב בזאת שלא להפנות אל מי מהחברות, עובדי החברה, מנהליה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת.

פעולה של המשתמש בניגוד להתחייבותו ו/או התייחסות של מי מהחברות לפעולתו של המשתמש, ככל שיהיו, לא יהא בהם כדי לגרוע מטענת ההתיישנות של החברה.

מוסכם, כי הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.

דין ומקום שיפוט

על תקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל.
סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו.

כללי
החברות  וכל גורם אחר הקשור באספקת השירות, אינם אחראים בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן כלשהם, ישירים עקיפים או תוצאתיים, שיגרמו או העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, למנוי ו/או צד ג' כלשהו, כתוצאה מקבלת השירות, ו/או משימוש במידע הניתן במסגרתו, ו/או בכל חלק ממנו ו/או מהסתמכות עליו. החברות  אינן מתחייבות שהשירות לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, ושיהיה נקי מטעויות או תקלות, קלקולים או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברות  או אצל מי מספקיהן או כל גורם אחר המעורב בהפעלת השירות.

הנך מצהיר בזאת, כי אתה מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה נגד החברות ו/או מי מטעמם, מכל סיבה שהיא בגין העדר אפשרות שימוש בשירות  העדר אפשרות שימוש בשירות בשירות ו ו/או במסגרתו באופן מלא או חלקי. כאמור לעיל החברות וכל הבאים מטעם כאמור אינם מתחייבים כי השירות, לרבות פעילות השירות יהיה רציף ו/או חף מטעויות.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר בזאת כי כל האמור בתקנון זה לעיל יחול גם על שירותים ו/או מוצרים לגביהם נמסרו הודעות באמצעות השירות באם נמסרו, וכי האחריות לשירותים ו/או המוצרים הנ"ל ולכל עניין הקשור בהתקשרות שבעניינם, לרבות לעניין אספקתם, איכותם, טיבם, תקינותם, עמידותם והמידע הנמסר לגביהם, תחול על היצרנים והמשווקים של השירותים/המוצרים הנ"ל בלבד. המנויים מצהירים כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתם וכי לא תהא להם כל טענה כנגד החברות  ו/או מי מטעמן בקשר לכך.
לפיכך, בביצוע פעילות במסגרת השירות ובהסתמכות על כל מידע המתקבל במסגרתו המנוי מקבל על עצמו את מלוא האחריות ביחס לכל פעולותיו הנובעות ו/או מסתמכות על פעילויותיו בשירות ו/או על כל מידע המתקבל באמצעותו.

האם החברות תשננה את השירות או תפסקנה את פעולתו?

החברות רשאיות לשנות בעתיד את תקנון השירות. המשך קבלת השירות לאחר כל שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור קבלת השינויים. מומלץ למנוי לעיין בהוראות התקנון בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו בהוראות התקנון.

ידיעות אינטרנט שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירות הניתן ו/או כל חלק ממנו (בין היתר בגין שינוי ו/או סיום ההסכם בין החברות), ללא הודעה מוקדמת. החברות לא תישאנה בשום אחריות במידה ויוחלט לנהוג כך. כמו כן החברות לא תישאנה בשום אחריות כלפי המנויים או כלפי צד ג' כלשהו אם יופסק השירות, לזמן מוגבל, מכל סיבה שהיא. הודעה על הפסקת השירות, לצמיתות או לזמן מוגבל כלשהו, תינתן באתר. השירות יופסק (כולו או חלקו, לפי העניין) בכל מקרה בו ההסכם בין החברות לבין המפעילים הסלולריים (או מי מהם) יסתיים.